រដ្ឋាភិបាល បានដាក់ចេញគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន១០០ លានដុល្លារ សម្រាប់ផ្តល់ឥណទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម អត្រាការប្រាក់ ៧%, (ទំនាក់ទំនង SME Bank: 012798976/070977499)
 

  • ភាសាខ្មែរ »