ព័ត៌មាន និងសេចក្ដីជូនដំណឹង
News

  • English »
  • នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តី​ប្រតិភូអម​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ បាន​ចូល​រួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ

  • សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី កិច្ច​ប្រជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០០៩ នៃ​​​កម្មវិធី កំណែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ នៅ​សណ្ឋាគារ​សុខា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០

  • សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តី​ប្រតិភូ​អម នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ក្នុង​ពិធី​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី “ការគ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ”

  • សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩ នៃកម្មវីធី កំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០

    Remarks by H.E KEAT Chhon, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance and Chairman of Economic and Finance Policy Committee at the Annual Review Meeting 2009, Sokha Hotel, Sihanouk Province, 16-17 January 2010

  • សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអម នាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ក្នុងពិធីបើកនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩ នៃ កម្ម វិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០

    Remarks by​​ H.E. Dr. Aun Porn Moniroth, Minister Attached to Prime Minister, MEF Secretary of State and Chairman of the PFM Steering Committee at​ opening ceremony of the Annual Review Meeting 2009, Sokha Hotel, Sihanouk Province, 16 January 2010