ដំណើរការកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី២
Launching PFMRP Stage 2

 • English »

Building on Improved Budget Credibility Toward Achieving Better Financial Accountability

03rd December 2008


The Public Financial Management Reform Program (PFMRP) Stage 2 was launched officially by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia at Government Palace, on the 03th December 2008. The PFMRP Stage 2 is the key elements within the core of «Rectangular Strategy» with its long term vision to build an International standard of public financial management system by 2015, through the implementation of long term strategic plan of four platforms/stages: 1- Build budget credibility (which achieved significantly in the PFMRP Stage, launched on 05th December 2004 by the prime minister), 2- Improve financial accountability, 3- Improve budget policy linkages and 4-Improve performance accountability.


Agenda:

 • សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ និង របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព របស់ បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់ គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្ត «កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ - ដំណាក់កាលទី២» វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល, ថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

  Welcome Remarks and Progress Report by Dr. Aun Porn Moniroth Minister attached to the Prime Minister, Secretary of State of the Ministry of Economy and Finance Chairman of the Public Financial Management Reform Steering Committee At Launching Ceremony of the Public Financial Management Reform Program - Stage 2, Government Palace, December 03, 2008

 • សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដោយតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ - ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ លោក Qumiao Fan អ្នកគ្រប់គ្រង​ ធានាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី​ កំណែទម្រង់់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ (PFMRP) - ដំណាក់កាលទី២ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

  Launch of the Public Financial Management Reform Program Stage 2, Statement by Lead Development Partner Facilitator - Public Financial Management, Qimiao Fan, Country Manager for Cambodia, World Bank, Phnom Penh, December 03, 2008

 • បទអន្តរាគមន៍ របស់ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធានគណៈ កម្មាធិការគោល នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងពិធីប្រកាស ដាក់ឱ្យអនុវត្ត «កម្មវិធីកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ - ដំណាក់កាលទី២» វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល, ថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

  Remarks by H.E. Keat Chhon Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance Chairman of the Economic and Financial Policy Committee At the Launching Ceremony of The Public Financial Management Reform Program - Stage 2, Government Palace, December 03, 2008

 • សុន្ទរកថាគន្លឹះ របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងនៅក្នុងពិធី​ ប្រកាស​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត «កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ - ដំណាក់កាលទី២» វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល, ថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

  Keynote Address by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia at the Launching Ceremony of the Public Financial Management Reform Program – Stage 2, Government Palace, December 03, 2008