សកម្មភាព
Activities


ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Dr. Donald Kaberuka, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល The Global Fund

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Sunniya DURRANI-JAMAL នាយកស្ថានតំណាង ADB

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Yuichi SUGANO ប្រធានតំណាង JICA ប្រចាំនៅកម្ពុជា

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Masahiro MIKAMI ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន