ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៥២០ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការប្រគល់​កាតព្វកិច្ច​ប្រមូល​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2014

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦៤ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2014

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ២៨៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​បែបបទ​នៃ​ការ​ពិន័យ ការ​គ្រប់គ្រង​បង្កាន់ដៃ​បង់​ប្រាក់​ពិន័យ និង​ការ​ចាត់ចែង​ប្រាក់​ចំណូល បាន​មក​ពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​រថយន្ដ​ដែល​បិទ​ឬ​បាំង​កញ្ចក់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 04, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​រួម​លេខ ៧១៥/៥៨៥ ប្រក.សហវ.កសក ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រការ ២ នៃ​ប្រកាស​លេខ ១២៧៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ស្ដី​ពី​ការ​កំណត់​ថ្លៃ​សួយ​សារ​ឈើ​ឈរ​ឡើង​វិញ ដើម្បី​បង់​ចំណូល​ថវិកា​រដ្ឋ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧២៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ កូតា​នាំចេញ និង​សម្បទាន​រ៉ែ​ផ្សេងៗ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស លេខ ៧២៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី​ប្រេង និងឧស្ម័ន ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧២៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី វិស័យ​ប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ លិខិត​ឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ និង​វិស័យ​អាកាសចរស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច ការ​ជួល​វិនិយោគ​កោះ សម្បទាន​លើ​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធ​នានា និង​ទីតាំង​ផ្សេង​ទៀត ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧២៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ ជំរុញ​កៀរគរ​ចំណូល​ពី ការ​ជួល​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ និង​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៩០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល ការ​ប្រមូល ការ​បែង​ចែក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ និង​ការ​បង់​ចូល​ថវិកា​រដ្ឋ នូវ​ចំណូល​ពី​ការ​ផាក​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ លើ​ករណី​ល្មើស​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010