ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Land Acquisition and Involuntary Resettlement Standard Operating Procedures for Externally Financed Projects in Cambodia (2018)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 24, 2019

  • ខ្មែរ

សារាចរ ស្តីពី នីតិវិធីអនុវត្តការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 23, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ (២០១០)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 22, 2019

Law on Expropriation (2010)

[ Detail ... ]

Date: July 22, 2019

  • ខ្មែរ

អនុក្រិត្យ​លេខ ២៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ឆ្លង​កាត់​ព្រំដែន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011