ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រិត្យ​លេខ ២៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រួល​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ឆ្លង​កាត់​ព្រំដែន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៥៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​ប្រតិបត្តិ​គម្រោង​លើក​កំពស់​សមត្ថភាព​យល់​ដឹង​អំពី​បញ្ហា​បរិស្ថាន និង​សង្គម លើ​ការងារ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់ ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​របស់​ទីភ្នាក់ងារ JICA (JICA-TCP) ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៥៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​លើក​កំពស់​សមត្ថភាព​យល់​ដឹង​អំពី​បញ្ហា​បរិស្ថាន និង​សង្គម លើ​ការងារ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់ ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​របស់​ទីភ្នាក់ងារ JICA (JICA-TCP) ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥៤៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​សំរាប់​ពិនិត្យ និង​វាយ​តំលៃ​លើ​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សំណង់ ផ្ទះ​សម្បែង ដីធ្លី​ ប្រជា​រាស្ត្រ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដោយ​សារ​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវជន ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៦២ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​ក្រសួង​ដើម្បី​ចុះ​ពិនិត្យ និង​វាយ​តំលៃ​លើ​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សំណង់ ផ្ទះ​សម្បែង ដីធ្លី របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​គម្រោងស្ដារ​ឡើង​វិញ​កំណាត់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៥៩ ក្នុងខេត្ត (បាត់ដំបង​-​ប៉ៃលិន) ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មការ​អន្តរក្រសួង ដើម្បី​ចុះ​ពិនិត្យ និង​វាយ​តំលៃ​លើ​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សំណង់ ផ្ទះ​សម្បែង ដីធ្លី ​ប្រជាពល​រដ្ឋ ដែល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​គំរោង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​កំណាត់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៦១ ក្នុង​ខេត្ត (កណ្ដាល​-​កំពង់ចាម) ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010