ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៣០ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល​លើកទី២ សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 14, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យនឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការអនុវត្ដ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥២៥ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១០២ ​សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 31, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧១០ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទីប្រឹក្សា​អ្នក​ច្បាប់​អមក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ និង​ក្រុម​ការងារ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍន៍​អចលនវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​រួម​លេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក.កសក. ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ទម្រង់​ស្ដង់ដារ នៃ​កិច្ចសន្យា​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010