ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​លេខ ០០១ សហវ.លសា ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨១ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​សៀវភៅ​លទ្ធកម្ម ស្ដីពី​ការ​អនុវត្ត​វិធាន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្ដីពី​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​ប្រតិកម្ម​សមត្ថកិច្ច និង​សិទ្ធិ​សម្រេច​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កិច្ចលទ្ធកម្ម ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010