ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៨៨៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុម​ការងារ​សិក្សា​អំពី​សង្គតិភាព រវាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​មាន​កិច្ច​ធានា និង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សារពើពន្ធ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010