ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៥២១ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​ផ្ទៃក្នុង​ជំពូក​តាម​គណនី​និង​អនុគណ​នី សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2014

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦៥ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ឥណទាន​ចំណាយ​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2014

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង លេខ ១១៩២ សហវ-កយ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​សេវា​រដ្ឋបាល​នៃ​ការ​ផ្ដល់​ព្រឹត្តិបត្រ​ថ្កោល​ទោស

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មការ​វាយ​តម្លៃ​ឯកសារ​ដេញថ្លៃ​សេវាកម្ម​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ចំណូល​-​ចំណាយ​ថវិកា នៅ​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ៩ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​រួមលេខ ៨៨៤ សហវ.ប្រក / ១៨៧៥ ស.អ.យ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​ទម្រង់ និង​បែប​បទ​នៃ​ការ​ចំណាយ​របស់​បេឡាជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010