ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

លិខិត​លេខ ៩០៦៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ផែនការ​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៣ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 10, 2013

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើស្តង់ដារ​ទាក់ទង​នឹង​សវនកម្ម និង​ស្តង់ដារ​ការ​អះអាង​អន្តរជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010