ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្រ្តីរាជការ និយោជិក កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 03, 2020

  • ខ្មែរ

ខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 23, 2020

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី១០ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២០
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី១០ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 01, 2020

  • ខ្មែរ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលនៃការអនុវត្តថវិកាឆមាសទី ១ ការវាយតម្លៃ និងលទ្ធផលប៉ាន់ស្មាននៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 04, 2020

  • ខ្មែរ

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 16, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះចំពោះកិច្ចសិក្សារៀបចំដាក់ចេញនូវកញ្ចប់វិធានការខាងរូបិយវត្ថុនិងធនាគារ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញមួយចំនួនក្នុងក្របខណ្ឌ "ទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសព្វាវុធ (EBA)"

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច រៀបចំគោលនយោបាយថវិកា ហិរញ្ញប្បទាន និង ជំនួយសង្គមដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងយន្តការជំនួយសង្គមក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ និងថ្លៃទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 02, 2020