ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផលនៃការអនុវត្តថវិកាឆមាសទី ១ ការវាយតម្លៃ និងលទ្ធផលប៉ាន់ស្មាននៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 04, 2020

  • ខ្មែរ

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 16, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះចំពោះកិច្ចសិក្សារៀបចំដាក់ចេញនូវកញ្ចប់វិធានការខាងរូបិយវត្ថុនិងធនាគារ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញមួយចំនួនក្នុងក្របខណ្ឌ "ទំនិញគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសព្វាវុធ (EBA)"

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច រៀបចំគោលនយោបាយថវិកា ហិរញ្ញប្បទាន និង ជំនួយសង្គមដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងយន្តការជំនួយសង្គមក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ និងថ្លៃទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 06, 2020

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 02, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការថ្មីបន្ថែមលើការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 26, 2020

  • ខ្មែរ

យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 12, 2020

  • ខ្មែរ

វិធាការសម្រួលផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 26, 2020