ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for September)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2019

Government Finance Statistics in September 2019 (GFS for September)

[ Detail ... ]

Date: November 01, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for August)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 02, 2019

Government Finance Statistics in August 2019 (GFS for August)

[ Detail ... ]

Date: October 02, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for July)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 26, 2019

Government Finance Statistics in July 2019 (GFS for July)

[ Detail ... ]

Date: August 26, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for June)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 25, 2019

Government Finance Statistics in June 2019 (GFS for June)

[ Detail ... ]

Date: July 25, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for May)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2019

Government Finance Statistics in May 2019 (GFS for May)

[ Detail ... ]

Date: July 08, 2019