ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for May)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2019

Government Finance Statistics in May 2019 (GFS for May)

[ Detail ... ]

Date: July 08, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for April)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 04, 2019

Government Finance Statistics in April 2019 (GFS for April)

[ Detail ... ]

Date: June 04, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for March)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 02, 2019

Government Finance Statistics in March 2019 (GFS for March)

[ Detail ... ]

Date: May 02, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for February)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ April 01, 2019

Government Finance Statistics in February 2019 (GFS for February)

[ Detail ... ]

Date: April 01, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ (GFS for January)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 18, 2019

Government Finance Statistics in January 2019 (GFS for January)

[ Detail ... ]

Date: March 18, 2019