ថវិកាសង្ខេប
Budget in Brief


  • ខ្មែរ

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០២០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 15, 2020

  • ខ្មែរ

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2019

  • ខ្មែរ

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2018

  • ខ្មែរ

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 16, 2017

  • ខ្មែរ
  • En

ថវិកា​សង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៦

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 18, 2016

Budget in Brief Fiscal Year 2016

[ Detail ... ]

Date: January 18, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 16, 2015

Budget in Brief 2015

[ Detail ... ]

Date: March 16, 2015

  • ខ្មែរ
  • En

ថវិកាសង្ខេប

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 10, 2014

Budget in Brief

[ Detail ... ]

Date: March 10, 2014