សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើការអនុវត្តវិធានការបង្កា និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ១៩
 

  • ភាសាខ្មែរ »