សេចក្តី​កែ​តម្រូវ៖ គណៈកម្មការ​ប្រឡង​បាន​កែតម្រូវ កំហុស​បច្ចេកទេស លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើសបេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ " ខ "
 

  • ភាសាខ្មែរ »

គណៈកម្មការ​ប្រឡង​បាន​កែតម្រូវ កំហុស​បច្ចេកទេស លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើសបេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ " ខ " នៅ​ទំព័រទី ៥ ដូច​មាន​សេចក្តី​កែ​តម្រូវលើទំព័រ​ទី ៥ "ថ្មី " ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ខាងក្រោម៖

[ ទាញយកឯកសារ ... ]