អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ

លិខិតអញ្ជើញប្រធានអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសលេខ ២៤៩ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ និងសារាចរណែនាំលេខ 0១៣ សហវ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

Last updated on December 08, 2015