ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការបញ្ឈប់​ការ​លក់​ឯកសារ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​គ្រប់​ប្រភេទ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 15, 2013

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.សជណ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាសលេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១២២៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​លើក​លែង​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ចំពោះ​សង្កាត់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 16, 2012

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១០០៤ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែប្រែ​បំពេញ​បន្ថែម​ឯកសារក្នុងទម្រង់​បែបបទ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 15, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់បន្ថយ ឬ​លុបពន្ធ​នាំចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្រោម​កិច្ចព្រម​ព្រៀង ស្ដីពី​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន-ឥណ្ឌា ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត​លេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៦៣ សហវ.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១​ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការដាំដុះ​ស្រូវ ការប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ និង​ការ​ផលិត​អង្ករ​នាំចេញ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​ លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ អនុវត្ដ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011