ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៦/១១ គ.ម.ក ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ដ​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​បន្ថែម​គណនី នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​បន្ថែម​ចំណាត់​ថ្នាក់​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​មាតិកា​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត​លេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនីឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៦៣ សហវ.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១​ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៣៧ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ដ​​អនុកម្មវិធីទី ៤ របស់​ផែនការ​អនុវត្ត​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (២០១១​-​២០១៣) នៃ​កម្មវិធីជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យនឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការដាំដុះ​ស្រូវ ការប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ និង​ការ​ផលិត​អង្ករ​នាំចេញ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011