ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៦៣ សហវ.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១​ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៣៧ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ដ​​អនុកម្មវិធីទី ៤ របស់​ផែនការ​អនុវត្ត​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (២០១១​-​២០១៣) នៃ​កម្មវិធីជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០២៩ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យនឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការដាំដុះ​ស្រូវ ការប្រមូល​ទិញ​ស្រូវ និង​ការ​ផលិត​អង្ករ​នាំចេញ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៦ សហវ.ប្រក.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១ នៃ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៧ សហវ.គរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០១០ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​នីតិវិធី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ថវិកា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧៤០ សហវ.ហម.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ថវិកា​ផ្នែក​សម្រាប់​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មាន​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011