ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧៧៦ សហវ.ប្រក.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​កែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១ នៃ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៧ សហវ.គរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ប្រាក់​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 24, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 09, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០១០ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​នីតិវិធី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ថវិកា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឆ្នាំ ២០១២ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ​ ៧៤០ សហវ.ហម.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ថវិកា​ផ្នែក​សម្រាប់​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មាន​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ និង​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីតម្លៃគិត​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការអនុវត្ដ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 05, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៥២៥ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

សារាចរ​ណែនាំ​ លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ អនុវត្ដ​ប្រកាស​លេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ August 01, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៤៨២ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​អនុវត្ត​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​អាទិភាព​សម្រាប់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 27, 2011