ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៥១១/០០៦ របស់​ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​ទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៨ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង លេខ ៣៨០ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​កំណត់​កម្រៃ​សេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​បង្កើត និង​កិច្ច​ដំណើរការ​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម និង​ការ​ពិន័យ​អន្ដរការណ៍​លើ​ករណី​ល្មើសច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​រោងចក្រ និង​សិប្បកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្ដរក្រសួង​លេខ ៣៧៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ​​ស្ដីពី ការកំណត់​កម្រៃសេវាកម្ម​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រព័ន្ធ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រើ​សញ្ញា​ស្ដង់ដារ​កម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចុះ​បញ្ជី​ផលិតផល និង​លិខិត​បញ្ជាក់​មុខ​សញ្ញា និង/ឬ ស្ដង់ដារ​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ០០៦/១១ គ.ម.ក ប្រក. ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ដ​វិធាន​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៦ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​បំពេញ​បន្ថែម​គណនី នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៦៥ សហវ.ប្រក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការបង្កើត​បន្ថែម​ចំណាត់​ថ្នាក់​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​មាតិកា​ថវិកា​ថ្នាក់​ជាតិ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត​លេខ ៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនីឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១៦៣ សហវ.អគរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១​ ស្ដីពី​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​ពន្ធគយ​លើ​ទំនិញ​នាំចូល​មួយ​ចំនួន ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 08, 2011