សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​មក​បម្រើការ​ងារ​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​វិនិយោគ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ
 

  • ភាសាខ្មែរ »

លោកអ្នកអាចទាញយកឯកសារនៅផ្នែកខាងក្រោម៖