សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
 

  • ភាសាខ្មែរ »

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។
១. ផ្នែក​សរសេរ​កម្មវិធី​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ (០១រូប)
២. ផ្នែក​គំនូរជីវចល (០២រូប)
៣. ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ (០១រូប)
៤. ផ្នែក Copywriter (០១រូប)

លោកអ្នកអាចទាញយកឯកសារនៅផ្នែកខាងក្រោម៖