ការវិនិយោគ និង សហប្រតិបត្តិការ
Investment and Cooperation


  • ខ្មែរ

ឯកសារសង្ខេប​​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨៖ ១). អារម្ភកថារបស់សម្ដេចតេជោ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ២). បុព្វកថា​​របស់រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ៣). ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃយុទ្ធសាស្ត្រ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 04, 2015

  • En

Financial Management Manual – For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, May 2012

[ Detail ... ]

Date: June 29, 2012

  • En

Procurement Manual Volume I – For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, May 2012

[ Detail ... ]

Date: June 29, 2012

  • En

Procurement Manual Volume II – For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, May 2012

[ Detail ... ]

Date: June 29, 2012

  • En

Standard Operating Procedures – For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia, May 2012

[ Detail ... ]

Date: June 29, 2012

  • En

Sub Decree on SOPs

[ Detail ... ]

Date: June 29, 2012

  • En

Training on "Capacity Building on Debt Management"
Trainer: Ian Storkey, Legal and Institutional Development Specialist
- 1st mission: 29/02-14/03/2012

[ Detail ... ]

Date: May 22, 2012

  • En

Training on "Capacity Building on Project Management"
Trainer : V.N. Gnanathurai, International Development Specialist
- 1st mission: 26/05/2010-13/08/2010
- 2nd mission: 20/01/2011-31/03/2011
- 3rd mission: 14/06/2011-10/08/2011

[ Detail ... ]

Date: May 22, 2012

  • En

Handbook on Financial Management Activities

[ Detail ... ]

Date: January 01, 2010