ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែធ្នូ បានថយចុះ ០,៥% ធៀបនឹងខែមុន ប៉ុន្តែកើនឡើង ១,៦% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ស្ថានភាពអតិផរណាក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ នៅតែបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរ ពោលគឺក្នុងអត្រាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ស្ថានភាពអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំមានអត្រា ២,៥% ពោលគឺទាបជាងឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានអត្រា ២,៩% ដោយសារការថមថយកំណើននៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញម្ហូបអាហារ និងសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញការដឹកជញ្ជូន ដែលមានមេគុណប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលនៃទំហំកន្ត្រកទំនិញសរុប (៥៧ភាគរយ)។ សង្កេតឃើញថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះស្ថានភាពអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងមានអត្រា ២,៥% ទាបជាងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ដែលមានអត្រា ៣,៤% ដែលក្នុងនោះសាច់ ត្រីស្រស់ និងបន្លែ មានការថមថយកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ រីឯស្ថានភាពអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញការដឹកជញ្ជូនមានអត្រា ២,៩% ទាបជាងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ដែលមានអត្រា ៤,១% ដោយសារការថមថយកំណើននៃមុខទំនិញមួយចំនួនដូចជា ប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូត។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 07, 2019

Inflation Report, December 2018
In December 2018, Phnom Penh Consumer Price Index decreased by 0.5% compared to the previous month but increased 1.6% compared to the previous year. In 2018, Inflation remained manageable, of which the year average inflation was 2.5%, lower than last year 2.9% due to the moderate growth of foods and non-alcoholic beverages price index and trasportation price index. By observation, the yearly average inflation of foods and non-alcoholic beverages was 2.5% lower than last year with 3.4%, in which fresh fish, meat and vegetable declined markedly. The yearly average inflation of transportation products group was 2.9% lower than last year, accounted for 4.1% due to the slowdown growth of gasoline and diesel.

[ Detail ... ]

Date: February 07, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែវិច្ឆិកា បានថយចុះ ០,៤% ធៀបនឹងខែមុន ប៉ុន្តែកើនឡើង ២,៥% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនមានការកើនឡើងធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ២,៣%, ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ៤,៧%, សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើន ២,៨%, ការដឹកជញ្ជូនកើន ២,៦% និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៦,៣%។ តាមរយៈទិន្នន័យក្នុងរយៈពេល ១១ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ស្ថានភាពបម្រែបម្រួលសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញមានអត្រាកំណើន ២,៥% ទាបជាង អត្រាកំណើនក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានអត្រា ៣,០% ដោយសារការថមថយកំណើននៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញម្ហូបអាហារក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ បើទោះបីជាសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញការដឹកជញ្ជូន (ប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូត) មានការកើនឡើងក៏ដោយ។ តាមការធ្វើចំណោលដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាចនឹងមានអត្រា ២,៥% និង អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាចនឹងមានអត្រា ២,៥%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 18, 2019

Inflation Report, November 2018
In November 2018, Phnom Penh Consumer Price Index decreased by 0.4% compared to the previous month but increased 2.5% compared to the previous year. Most of the price index of the product groups increased compared to the same period last year, of which foods and non-alcoholic beverages rose by 2.3%, alcoholic beverages and tobacco rose by 4.7%, clothing and footwear rose by 2.8%, transport rose by 2.6% and restaurants rose by 6.3%. As of November 2018, the average growth rate of price index was 2.5% which was lower than the average growth rate of the same period last year (3.0%) due to the moderate growth of foods and non-alcoholic beverages price index in the early 2018 although the trasportation price index (gasoline and diesel) increased. By forecasting until December 2018, the inflation rate based on year-on-year and yearly average is estimated to approximately 2.5% and 2.5%, respectively.

[ Detail ... ]

Date: January 18, 2019

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែតុលា មានការកើនឡើង ០,៣% ធៀបនឹងខែមុន និង ៣,១% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនមានការកើនឡើងធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ៣,២%, ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ២,៥%, សម្លៀក-បំពាក់និងស្បែកជើងកើន ៣,០%, ការដឹកជញ្ជូនកើន ៤,១% និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៦,០%។ តាមការសង្កេត សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងហាក់មាននិន្នាការកើនឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានកំណើនថមថយចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៨មក, ក្នុងរយៈពេល ៣ខែចុងក្រោយនេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងមានកំណើនជាមធ្យម ២,៨% ក្នុងនោះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃអង្ករមានកំណើនជាមធ្យម ២,៨%, ត្រីទឹកសាបនិងសមុទ្រមានកំណើន ៣,៩%, សាច់ មានកំណើន ២,៨% និងបន្លែមានកំណើន ៤,៤%។គិតត្រឹមខែតុលា អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) មានអត្រា ២,៥% ទាបជាងអត្រាក្នុងខែដូចគ្នាឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានអត្រា ៣,២%។ តាមការធ្វើចំណោលដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ (year on year) អាចនឹងមានអត្រា ២,៨% និង អតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ (year average) អាចនឹងមានអត្រា ២,៦%។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ December 21, 2018

Inflation Report, October 2018
In October 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.3% compared to the previous month and 3.1% compared to the previous year. In October 2018, most product groups price index increased compared to the same period last year, in which foods and non-alcoholic beverages rose by 3.2%, alcoholic beverages and tobacco rose by 2.5%, clothing and footwear rose by 3.0%, transport rose by 4.1% and restaurants rose by 6.0%. By the observation, the price index of foods and non-alcoholic beverages growth seem to be reversed back after the moderate growth since the early 2018. Over the last three months, the index price of foods and non-alcoholic beverages has increased by an average of 2.8%, in which Freshwater and sea fish up 3.9%, meats up 2.8% and vegetable up 4.4%. By October, the inflation (year average) growth rate was 2.5% lower than the same period of 2017 at 3.2%. By the estimation till December 2018, inflation rate year-on-year is approximately 2.8%, and year average inflation rate is approximately 2.6%.

[ Detail ... ]

Date: December 21, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែ​កញ្ញា មានការកើនឡើង០,៣% ធៀបនឹងខែមុននិង ២,៦% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កំណើនសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញភាគច្រើនមានអត្រាប្រហែលគ្នាទៅនឹងខែសីហាកន្លងទៅ​ ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ២,៥% ធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន (២,៧% ក្នុង​ខែសីហា), ភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ២,០% (១,៥% ក្នុងខែសីហា), សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើន ២,៧% (៣,៣% ក្នុងខែសីហា), និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៦,០% (៥,៤% ក្នុងខែសីហា)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 16, 2018

Inflation Report, September 2018
In September 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.3% compared to the previous month and 2.6% compared to the previous year. In September 2018, most product groups price index increased compared to the same period last year, in which foods and non-alcoholic beverages rose by 2.5% (2.7% in August), alcoholic beverages and tobacco increased by 2.0% (1.5% in August), clothing and footwear grew by 2.7% (3.3% in August), and restaurants up 6.0% (5.4% in August).

[ Detail ... ]

Date: November 16, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណាខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែសីហា មានការកើនឡើង ០,៧% ធៀបនឹងខែមុននិង ២,៦% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៨នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញទាំង ១២ក្រុមមានការកើនឡើងគួរ ឱ្យកត់សម្គាល់ធៀបនឹងខែមុន។ បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញភាគច្រើនក៏មានការកើនឡើងដូចគ្នា ក្នុងនោះសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមែនជាតិស្រវឹងកើន ២,៧% (២,៣% ក្នុងខែកក្កដា), ភេសជ្ជៈមាន ជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់កើន ១,៥% (១,០% ក្នុងខែកក្កដា), សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើន ៣,៣% (១,៦% ក្នុងខែ កក្កដា), ការដឹកជញ្ជូនកើន ២,៥% (៣,៧% ក្នុងខែកក្កដា) និងភោជនីយដ្ឋានកើន ៥,៤% (៥,៦% ក្នុងខែកក្កដា)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 05, 2018

Inflation Report, August 2018
In August 2018, Phnom Penh Consumer Price Index increased by 0.7% compared to the previous month and 2.6% compared to the previous year. In August 2018, the 12 product groups price index increased remarkedly over the previous month. Compared to the same period last year, most product groups price index also increased, including foods and non-alcoholic beverages rose by 2.7% (2.3% in July), alcoholic beverages and tobacco increased by 1.5% (1.0% in July), clothing and footwear grew by 3.3% (1.6% in July), transportation grew by 2.5% (3.7% In July) and restaurants up 5.4% (5.6% in July).

[ Detail ... ]

Date: October 05, 2018