សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវ "កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល" ដើម្បីគោលដៅស្ថេរភាពវូបនីយកម្មថ្ងៃស្រូវ និង ជំរុញការទិញស្រូវក្នុងប្រទេស
 

  • ភាសាខ្មែរ »