ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល
GFS


  • ខ្មែរ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ (GFS for December)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 09, 2018

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ (GFS for November)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2018

Government Finance Statistics in November 2017 (GFS for November)

[ Detail ... ]

Date: January 11, 2018