សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ជា​មន្ត្រីរាជការ ក្របខ័ណ្ឌ «ក» និង «ខ» នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៦