សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវគេហទំព័រថ្មីរបស់គ្រឺះស្ថានអង្គរ
 

  • ភាសាខ្មែរ »

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រគ្រឺះស្ថានអង្គរ៖ www.angkorenterprise.gov.kh

[ ទាញយកឯកសារ ... ]